Tukea ja työkaluja asiantuntijatyöhön – Arvoa asiantuntijuudesta -valmennusohjelman on suorittanut Millogissa jo viisi valmennusryhmää

Millogissa asiantuntijat voivat osallistua heille räätälöityyn valmennusohjelmaan, joka antaa eväitä muun muassa ajanhallintaan ja esiintymistaitoihin. Tähän mennessä yhteensä 70 asiantuntijaa on suorittanut valmennuksen.

Asiantuntijan työ koostuu useasti monista erillisistä palasista ja on ajallisesti pirstaloitunutta. Itseään täytyy osata johtaa ja työtehtäviä on jatkuvasti priorisoitava. Lisäksi omat näkemykset pitää pystyä viestimään selkeästi toisille. Millogin Arvoa asiantuntijuudesta -valmennusohjelma pyrkii tukemaan asiantuntijoitamme arjen haasteissa.

Valmennuksessa pureudutaan muun muassa asiantuntijan ajankäyttöön ja rooliin organisaatiossa, oikeanlaiseen kommunikointiin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä asiantuntijan esitystaitoihin, kuten vaikuttavan esityksen rakentamiseen ja ideoiden ja ratkaisujen esittämiseen selkeästi. Lisäksi valmennukseen kuuluu vertaissparrausta osallistujien kesken.

Arvoa asiantuntijuudesta -valmennusohjelman valmentaja Joanna Asikainen Confiar Oy:stä sanoo, että yksi valmennuksen päätavoitteista on kehittää osallistujien vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä vahvistaa motivaatiota ja ammatti-identiteettiä. Valmennus antaa lisäksi mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan omaa roolia asiantuntijana sekä oman asiantuntijuuden suhdetta organisaatioon.

– Asiantuntijan työ voi olla aika rajattua, eikä siinä aina hahmota sitä, kuinka oma rooli linkittyy isoon kuvaan. Valmennuksessa tuodaan se asiantuntijan arvo näkyväksi osana kokonaisuutta ja vahvistetaan tunnetta oman roolin merkityksellisyydestä, Joanna kertoo.

Arvoa asiantuntijuudesta -valmennusta on tarjottu Millogissa vuodesta 2018 lähtien ja tänä vuonna valmennuksen suoritti järjestyksessään 5. valmennusryhmä. Henkilöstöpäällikkö Minna Hyrylän mukaan yhteensä 70 asiantuntijaa on osallistunut Millogissa valmennukseen.

– Jos on esimerkiksi tehnyt pitkään samaa työtä, niin valmennuksessa pääsee katsomaan sitä omaa tehtävää uusista kulmista. Palautteessa korostuu myös vuorovaikutuksen ja vertaistuen merkitys osana valmennusta. Usein huomataan, että asiantuntijat eri puolilla organisaatiota painivat samojen haasteiden parissa, Minna sanoo.

Pirta Paanasen, Tero Paanasen ja Pilvi Martikaisen mukaan Arvoa asiantuntijuudesta -valmennus antoi hyviä eväitä arjen asiantuntijatyöhön.

Tukea vertaisvalmennuksesta

Yksi tämän vuoden Arvoa asiantuntijuudesta -valmennukseen osallistunut on laatuasiantuntija Tero Paananen. Hänen mielestään valmennuksen parasta antia oli erityisesti vertaissparraus. Sitä tehtiin yhdessä parin kanssa ja sen avulla pyrittiin kehittämään omia työtapoja valmista kysymyspatteristoa hyödyntäen. Teron mukaan vertaissparraus on hyvä menetelmä ja työkalu muutoin hyvin itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

– Vertaissparraus on mielestäni helppo ja matalankynnyksen tapa paneutua omaan ongelmaan kollegan kanssa. Toivon, ettei vertaissparrauksen käyttö lopu vain valmennukseen, vaan valmennuksen käyneet ottaisivat jatkossakin tämän yhdeksi kehittämisen työkaluksi.

Apua ajankäyttöön

Laatusuunnittelijana työskentelevä Pirta Paananen on toiminut Millogilla asiantuntijatyössä jo lähes vuosikymmenen ajan. Pirtan mukaan asiantuntijatyössä haastavinta on työnluonteeseen kuuluva itseohjautuvuus. Arvoa asiantuntijuudesta -valmennuksesta hän haki ennen kaikkea vinkkejä siihen, miten omaa ajankäyttöä voisi tehostaa ja omia työtehtäviä järjestellä paremmin.

Pirtan mukaan valmennuksessa annettiin lisäksi hyviä neuvoja esiintymiseen aina kiinnostavan esitysmateriaalin luomisesta ja sanoman esille tuomiseen.

– Itselleni parhaiten mieleen jäivät vinkit sitä, miten esityksen sisältö kannattaisi rakentaa sekä millä tavoin esitykseen saa eloa havainnollistamalla asioita paremmin.

Käyttäytymismallit analyysiin

Ympäristö- ja kehitysasiantuntija Pilvi Martikainen sanoo valmennuksen antaneen hänelle oikeastaan paljon enemmän kuin mitä hän odotti. Pilvi kertoo hakeutuneensa valmennukseen alun perin lähinnä esiintymiskoulutuksen vuoksi.

– Esiintyminen on minulle todellista epämukavuusaluetta ja viime aikojen etäpalaverit ovat vieneet viimeisenkin esiintymisvarmuuden. Esiintymistaitoa voi harjoitella vain esiintymällä ja jo valmennuksen aikana kehitys oli huimaa. Mahtava porukka loi turvallisen tilan harjoitella esiintymistä.

Pilvin mukaan valmennuksessa mielenkiintoista oli lisäksi PEILI-analyysi, jossa arvioitiin omaa käyttäytymistyyliä, kohtaamiskykyä ja luottamuksen osa-alueita. Analyysissä tehtiin ensin itsearviointi ja sen jälkeen sama arviointilomake itsestä lähetettiin henkilöille, keiden kanssa tekee säännöllistä yhteistyötä. Arvioinnin tuloksia verrattiin lopuksi keskenään, Pilvi kertoo.

– Omalla kohdallani olin arvioinut itseni ensin vaikeasti lähestyttäväksi, mutta muiden tulosten perusteella minut koettiinkin helposti lähestyttäväksi. Se oli kiinnostava huomio. Ajattelemme helposti itsestämme liian kriittisesti.

Pilvi sanoo, että PEILI-analyysi antoi myös eväitä siihen, miten muiden ihmisten käyttäytymistä voi lukea paremmin ja miten kohdata mahdolliset haasteet eri käyttäytymistyylien edustajien kanssa toimiessa.

– Havainnoin nykyään enemmän muiden käyttäytymistä ja yritän muistella valmennuksen vinkkejä siitä, miten tietyntyylisten ihmisten kanssa kannattaa viestiä, hän kertoo.