Ennakoiva johtaminen lisää hyvinvointia työyhteisössä

Henkilöstöasiantuntija Jenni Renvall muistuttaa, että lainsäädäntö oikeuttaa ja velvoittaa esihenkilöitä puuttumaan epäkohtiin.

Kyky puuttua epäkohtiin ja haastaviin tilanteisiin jo varhaisessa vaiheessa ennen niiden kärjistymistä on avainasemassa onnistuneessa esihenkilötyössä. Millog-yhtiöissä esihenkilöt koulutetaan ennakoivaan johtamiseen.

Ennakoiva johtamistapa on avainasemassa onnistuneessa esihenkilötyössä. Ytimeltään kyse on siitä, että esihenkilö tietää, mitä hänen johdettavilleen kuuluu ja reagoi huolta herättäviin muutoksiin matalalla kynnyksellä.

– Kun yksittäinen henkilö tai porukka lähtee ajautumaan raiteilta sivuun, on esihenkilöllä velvollisuus puuttua tilanteeseen ja sopivin keinoin ohjata heidät takaisin oikeille raiteille. Se on myös välittämistä, Millogin henkilöstöasiantuntija Jenni Renvall sanoo.

On tärkeää, että esihenkilö osaa seurata varhaisia merkkejä erilaisista muutoksista, joita työyhteisössä tapahtuu. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilöiden käyttäytymisessä, aikaansaamisessa, ohjeiden noudattamisessa tai työkyvyssä tapahtuvat muutokset sekä jännitteisyys ja ristiriidat työyhteisössä. Haastaviin tilanteisiin on hyvä puuttua ajoissa ennen kuin ne kärjistyvät.

– Jos jokin asia lähtee menemään solmuun ja sen annetaan vain jatkua, monesti ne solmut vain kiristyvät. On kaikille osapuolille parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa asioihin tartutaan ja niitä solmuja lähdetään ratkomaan.

Esihenkilöille koulutusta ennakoivaan johtamiseen

Laadukas johtaminen on tärkeä osa Millog-yhtiöiden yrityskulttuuria ja esihenkilöitä on koulutettu reilun johtamisen periaatteista aina vuodesta 2014 lähtien. Johtamiskulttuuriin kaivattiin kuitenkin vahvistusta ennakoivan johtamisen osalta ja niinpä viime vuonna Millog-yhtiöissä käynnistyi uusi esihenkilöille suunnattu Ennakoivan johtaminen ja epäkohtiin puuttuminen -koulutus, joka pureutuu kokonaisvaltaisesti yhtiöperheemme johtamiskulttuuriin, prosesseihin ja varhaiseen puuttumiseen.

Vuonna 2023 suuri osa Millog-yhtiöiden esihenkilöistä osallistui uuteen koulutukseen ja jatkossa koulutus järjestetään tarpeen mukaan kerran vuodessa uusille esihenkilöille.

Koulutuksessa tarkastellaan muun muassa mitä ennakoiva johtamisote tarkoittaa työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa, ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Yhdessä kerrataan myös erilaisia työkaluja, keinoja ja toimintamalleja sekä pohditaan, mikä on kulloinkin sopiva tapa, kun havaitaan tarvetta tukemiseen, ohjaamiseen tai puuttumiseen.

– Käymme läpi tapausesimerkkejä, jotka pohjautuvat todellisiin haastaviin tilanteisiin, joita Millog-yhtiöissä on esiintynyt. Pohdimme yhdessä esihenkilöiden kanssa oikeaa tapaa käsitellä ja ratkaista näitä esimerkkitilanteita. Kertaamme yhdessä myös rakentavan palautteen antamisen mallia, Renvall kertoo.

Lait ja velvollisuudet tutuiksi

Yksi keskeinen teema koulutuksessa on tarkastella ennakoivaa johtamistapaa työlainsäädännön näkökulmasta. Lait ja työehtosopimukset määrittelevät ne reunaehdot, joihin sekä työnantaja että työntekijä sitoutuvat työsopimuksen allekirjoittaessaan. Tästä seuraa molemmille osapuolille sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Renvall muistuttaa, että esihenkilö on juridisesti työnantajan edustaja ja käyttää työnantajan työnjohto-oikeutta. Työnjohto-oikeus pitää sisällään oikeuden ja velvollisuuden valvoa työtä ja ohjata suoritusta. Myös työntekijällä on työsuhteessa velvollisuuksia ja esihenkilö voi aina edellyttää toimimaan niiden mukaisesti.

– Halusimme nostaa juridiikan mukaan koulutukseen muistutuksena siitä, että myös lainsäädäntö oikeuttaa ja velvoittaa esihenkilöä olemaan aktiivinen ja toimimaan silloin, kun havaitsee tarvetta puuttua.

Ennakoiva johtaminen -koulutus antaa Renvallin mukaan esihenkilöille käytännön työkaluja ja selkänojan, mihin nojata. Samalla varmistetaan, että kaikki Millog-yhtiöissä saavat tasapuolista kohtelua.

– Tavoitteena on, että henkilöstöä tuetaan ja mahdollisiin haasteisiin tartutaan samalla tavalla sekä yhteistä linjaa noudattaen paikasta ja henkilöstä riippumatta.